Tag Archives: biegunka u cieląt domowe sposoby

NIE SAMĄ LOGIKĄ…

Nie wszyscy pracownicy naukowi dokonują przejścia z jednej płaszczyzny w drugą, to jest od ścisłej logiki do wolnego lotu myśli, do wyobraźni i odwrotnie. M.E. Le- vison twierdzi, że obecnie pracownicy nauki najczęściej zbytnio są zaabsorbowani tym, aby ich działalność ucho­dziła za ściśle naukową, stąd przesadna wiara w logikę, statystykę czy maszyny liczące.Stanowisko M.E. Levisona nie jest odosobnione. Coraz więcej specjalistów poddaje krytyce poglądy akcentujące przesadnie rolę logiki w badaniach naukowych. Na przy­kład cytuje się słowa A. Einsteina, że „nie ma żadnej logicznej drogi do odkrycia (…) Istnieje tylko droga intuicji, wspomaganej przez poczucie porządku kryjącego się wewnątrz zjawiska” (cyt. za: H. Selye, 1967). „(…) logika czysta (…) prowadziłaby nas do samych tautologii; nie mogłaby ona stworzyć nic nowego” (H. Poincare, 1908, s. 12). Podsumowując tego typu poglądy, H. Selye stwier­dza, że: „choć może to wydawać się paradoksalne, prakty­czna wartość logiki formalnej, praw rządzących myśleniem i metody naukowej jest doprawdy bardzo ograniczona i to zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy naukowej. Nie zaszlibyśmy daleko, odwołując się ustawicznie do praw logiki, dla rozumowego uzasadniania każdego naszego kroku” (H. Selye, 1967, s. 284 i nast.).Ktoś trafnie porównał rolę logiki formalnej w procesie twórczym naukowca z rolą gramatyki w procesie tworzenia poezji oraz teorii harmonii w twórczości kompozytorskiej. Nie może być wątpliwości, że są one konieczne, ale przesadą byłoby oczekiwanie, iż są wystarczające.

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂

ZASTOSOWANIE METODY

Mogłoby się wydawać, że ta metoda powinna znaleźć masowe zastosowanie we wszystkich typach szkół, od przedszkoli do studiów doktoranckich. Tymczasem z reguły został przyjęty jedynie termin „burza mózgów”, którym oznacza się to, co od dawna jest znane pod nazwą pogadanki i dyskusji.System oświatowy w małym stopniu chłonie nie tylko nowe metody, nowe środki (techniki), ale również wybitne osobistości. Pod tym względem lepiej jest w szkołach wyższych, ale nie zawsze.Na przykładzie szkoły łatwo dostrzec dwoistą naturę większości instytucji społecznych. Z jednej strony ułatwiają one postęp, a z drugiej przyczyniają się do hamowania postępu.Warto zastanowić się nad stwierdzeniem S. Popka, że „negatywna selekcja do zawodu nauczycielskiego na prze­strzeni ostatnich dziesięcioleci spowodowała degradację intelektualną tego szlachetnego zawodu, stworzyła także wiele barier wynikających ze sfery osobowościowej nau­czycieli. Niekiedy nauczyciel staje się czynnikiem hamują­cym proces twórczego rozwoju, z uwagi na osobiste problemy emocjonalne, nagromadzone kompleksy i stany frustracji, ujawniające się w słabej kontaktowości lub agresji, które powodują napięcia nauczyciela z uczniami” .

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂