Tag Archives: pgnig termika sa warszawa modlińska 15

BARIERY ZWIĄZANE Z TECHNIKĄ

Wychodzę z założenia, że w rozwoju techniki, jak w żadnej innej dziedzinie, ujawniają się różnorodne bariery psychiczne i psycho- społećzne, a jednocześnie wcześniej znajdują praktyczne zastoso­wanie różnorodne metody, techniki i zasady o charakterze abarietycznym.Znamienny jest fakt, że pojęcie twórczości technicznej stosun­kowo późno, bo praktycznie dopiero w naszym stuleciu, zaistnia­ło w świadomości społecznej, a nawet można uznać, że proces ten jest w początkowym etapie, gdyż ludzie w dalszym ciągu kojarzą twórczość z działalnością artystów. W odniesieniu do techników pojęcie twórczości rzadko jest stosowane. Dowodzi to przejawów swoistej bariery.Postęp techniczny chyba jak żadna inna dziedzina działal­ności ludzkiej budzi kontrowersje. Z jednej strony pod adresem techniki i techników są kierowane różnorodne oskarżenia o dehumanizację życia, o degradację środowis­ka naturalnego, o zbrojenia itp., z drugiej zaś nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy postępu technicznego nie mogą żyć bez wytworów techniki, a więc bez samochodu, lodówki, telefonu.Postawy ludzi wobec techniki, w tym również wobec wynalazczości, od dawna były kontrowersyjne, a obecnie, w warunkach globalnego kryzysu, uległy jeszcze większe­mu spolaryzowaniu. Mimo że rozwój nauki i techniki niewątpliwie prowadzi do postępu społecznego, to jednak osiągane korzyści nie służą wszystkim w jednakowym stopniu. Bardzo często jest tak, iż ktoś zyskuje, podczas gdy ktoś inny traci, albo korzyści są pozorne i tracą wszyscy.Sprzeczne poglądy na temat roli techniki można spotkać w różnych systemach światopoglądowych, na przykład w filozofii chrześcijańskiej, gdzie obok stwierdzenia, że technika jest tworem diabła, występuje również wypowiedź Piusa XII: „Kościół wita postęp techniczny z miłością, albowiem niewątpliwym faktem jest, iż postęp techniczny pochodzi od Boga i musi do niego prowadzić”.

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂

POD WPŁYWEM LEKARSKICH POGLĄDÓW

Później wyliczał kilka »charakterystycznych objawów«, które miały pomóc w rozpoznaniu choroby. Tych ostat­nich nie mogłem się dopatrzyć. Nie było ich lub przynaj­mniej były tak nieuchwytne, że moje niewprawne oko nie mogło ich dostrzec; jednak te właśnie były według wykła­dowcy ważnymi zmianami, którym powinniśmy poświęcić całą naszą uwagę. Bez nich niemożliwością było wie­dzieć dokładnie, na co cierpiał chory, i stąd trudno było zalecić jakiekolwiek skuteczne leczenie. Wydawało się oczywiste, że wiele spośród już widocznych cech chorobo­wych nie interesowało zbytnio naszego profesora, ponie­waż były one »nieswoiste« (niecharakterystyczne dla okreś­lonej choroby) i z tego powodu nieprzydatne dla lekarza.Ze względu na to, że byli to moi pierwsi pacjenci, mogłem jeszcze na nich patrzeć, nie będąc pod wpływem aktualnych poglądów lekarskich. Gdybym wiedział więcej, nigdy nie zadawałbym pytań, ponieważ wszystko odbywa­ło się po prostu w sposób, w jaki powinno się odbywać, to znaczy w sposób, w jaki czyni to każdy dobry lekarz. Gdybym wiedział więcej, z pewnością zostałbym powstrzy­many przez największą ze wszystkich przeszkód postępu: pewność własnej słuszności. Aleja nie wiedziałem, co było słuszne (H. Selye, 1967). W taki sposób zrodziła się koncepcja stresu. Nie jest to odosobniony przypadek, kiedy idea odkrycia rodzi się w głowie adepta danej gałęzi wiedzy naukowej; podobnie również było w przypadku A. Einsteina.

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂