Tag Archives: www stypendia mcp malopolska pl

DONIESIENIE NAUKOWE

Doniesienie naukowe (komunikat) powinno być przejrzyste, logiczne, wyraźnie informować o poszczegól­nych etapach postępowania badawczego. Nie oznacza to jednak, że realny proces rozwiązywania danego problemu po raz pierwszy przebiegał w sposób liniowy, poprzez kolejne ogniwa. Tak się dzieje jedynie przy rozwiązywaniu błahych, prostych problemów (albo pseudoproblemów). T.S. Kuhn (1968) powiedziałby, że tak jest tylko przy rozwiązywaniu „krzyżówki naukowej”, natomiast proces rozwiązywania bardziej złożonych, a przy tym nowych (niestereotypowych) problemów w rzeczywistości daleko może odbiegać od przedstawionego modelu.Oddajmy jeszcze raz głos J. Rudniańskiemu: „Utożsa­mianie spetryfikowanych na piśmie elementów kodu zewnętrznego danej dyscypliny z dynamicznym i płyn­nym, o bardzo szerokich znaczeniowo elementach kodem wewnętrznym danego badania stanowi nieporozumie­nie. Kod wewnętrzny, w którym prawdopodobnie po­szczególne czynności przebiegają równolegle, nie ściśle w porządku logicznym, lecz być może w zupełnie innym porządku, o którym dotychczas niewiele mamy informa­cji — służy do osiągnięcia rozwiązania problemu przez indywidualnego badacza (…) Natomiast kod zewnętrzny (…) kod danej dyscypliny, służy do przedstawienia uza­sadnionego rozwiązania, czyli do zakomunikowania go w ten sposób, aby mogło ono być zaakceptowane przez określoną społeczność naukową” (J. Rudniański, 1976, s. 54).

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂

BARIERY W TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ

Można dużo mówić na temat barier psychicznych funk­cjonujących w systemie placówek oświatowych. Nie trzeba wykazywać, że w procesie wychowania i nauczania jest bardzo dużo działań nieskutecznych, pozornych, a nawet pozorowanych. Nierzadko pozorują obie strony, to jest nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Jeśli nawet nie ma jawnego pozoranctwa, to i tak bardzo często cele zakładane i cele faktycznie realizowane nie pokrywają się. Świadczy to o bardzo małej skuteczności oddziaływań pedagogicznych.Szkole naszej można zarzucić wiele, głównie to, że nie docenia zdolności i postaw twórczych wychowanków, nie kultywuje tej strony osobowości uczniów, a wręcz przeciw­nie — najczęściej mimo woli przyczynia się do kszałtowa- nia różnorodnych barier psychicznych. Obecnie dysponuje­my pewnymi propozycjami i wzorcami pracy twórczej. Można sformułować następującą prawidłowość: im trudniejszy rodzaj działalności, tym większe bariery do pokonania. Jest oczywiste, że rozwiązania najbardziej trudnych problemów ocze­kujemy od uczonych.Często nam się wydaje, że uczeni są pozbawieni barier psychi­cznych. Dostrzegają ostrzej problemy, posługują się racjonalnymi metodami i argumentami, są obiektywni w swych sądach. Jedno­cześnie w naszych czasach łatwo dostrzec kryzys zaufania do nauki i pracowników naukowych, a o uczonych opowiada się zabawne historyjki świadczące o ich roztargnieniu, jak również niezaradności życiowej .

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂