SZTYWNOŚĆ PROCESÓW UMYSŁOWYCH

Nie tylko niski poziom rozwoju wyobraźni i myślenia jest przeszkodą w twórczości. Bardzo niekorzystne są następstwa ich sztywności oraz inercji. Inercja procesów umysłowych to ich bezwładność, a sztywność to schematyzm, niezdol­ność do zmiany sposobu rozwiązywania problemu i mimo braku sukcesu stosowanie tego samego sposobu do róż­nych zagadnień, wymagających odmiennego podejścia. Przeciwieństwem sztywności jest giętkość, czyli plastycz­ność wyobraźni i myślenia. Altszuller (1975) wprowadził pojęcie wektora inercji myślenia. Ilustruje je za pomocą następującego schematu graficznegoW sytuacji problemowej trzeba znaleźć drogę od punktu Z (zadanie) do punktu R (rozwiązanie). Jak wynika ze schematu, poszukiwania nie są prowadzone we wszystkich kierunkach. Od samego początku z reguły występuje wyraźna tendencja do preferowania określonego kierunku poszukiwań, co Altszuller nazywa wektorem inercji. Zna­mienne, że wektor inercji wychodzący z punktu Z jest zorientowany w kierunku przeciwnym do rozwiązania (R). Jest to najczęściej wynikiem dotychczasowych doświadczeń danego osobnika, zdobytych w rozwiązywaniu podobnych zadań typu odtwórczego. Z powyższego wynika, że gdy wynalazca pracuje metodą prób i błędów, to z reguły trafia na właściwe rozwiązanie po wykonaniu dużej liczby bez­owocnych prób. Natomiast uwzględnienie zjawiska inercji i tendencyjności myślenia może przyspieszyć proces znale­zienia nowego, oryginalnego rozwiązania.

Hej! Mam na imię Anita i od długiego czasu interesuje się rożnego rodzaju naukami! Chciałabym zaprosić Was na mojego bloga, ponieważ wiem, ze treści, które tu publikuje na pewno was zainteresują! Zapraszam do lektury i życzę udanego dnia 🙂